Biblioteka Pedagogiczna

Dnia 21 października uczniowie klas trzecich ze SP nr 1 w Chodzieży uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych. Uczniowie wysłuchali opowiadania o szacunku z książki: „Uczymy wartości w życiu społecznym” oraz obejrzeli teatrzyk Kamishibai: „Przygody pingwina Pingo Cz.1  Nieznośne śmieci w oceanach”.

 

Dnia 7 października w bibliotece odbyło się spotkanie z uczestnikami WTZ w Chodzieży.

 

Dnia 1 października Biblioteka uczestniczyła w NOCY ZAWODOWCÓW – 2021 Edycja 4.0

 

4 1

Dnia 28 września w bibliotece odbyła się konferencja nauczycieli-bibliotekarzy powiatu chodzieskiego. Koleżanka Aneta Andrzejewska przedstawiła temat: „Poszukiwania genealogiczne z wykorzystaniem zasobów internetowych oraz źródeł drukowanych. Zaplanowano również pracę sieci w roku szkolnym 2021/22.

 

1 września 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu BohaterON w Twojej Szkole, którego celem jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Udział w akcji jest bezpłatny, a na zgłoszenia szkół czekamy do 2 października.

W rekrutacji mogą wziąć udział:

·       przedszkola

·       szkoły podstawowe

·       szkoły ponadpodstawowe

·       drużyny harcerskie

·       ochotnicze hufce pracy

·       oraz inne placówki oświatowe i instytucje związane z edukacją dzieci i młodzieży

Opracowane przez nas materiały edukacyjne i scenariusze zajęć zostały przygotowane z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach kształcenia. Mamy nadzieję, że będą stanowiły ciekawe urozmaicenie zajęć lekcyjnych.

Podstawą do zakwalifikowania do Akcji jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/1yRqq2DzgsCu2myy8

Zadaniem nauczyciela jest na podstawie otrzymanego pakietu  materiałów edukacyjnych – konspekty zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej wraz ze specjalnymi materiałami dodatkowymi audio i wideo –  przeprowadzenie lekcji. Przygotowywanie indywidualnych życzeń od uczniów  w formie kartki, listu, laurki bądź „innej” nie jest w tej edycji obowiązkowe. Chętni uczniowie mogą na zajęciach lub w domu przygotować kartkę z życzeniami dla Powstańca.

Po przesłaniu sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom i zaświadczenie dla szkolnego koordynatora Akcji.

Zapraszamy również nauczycieli do udziału w seminarium – rekrutacja trwa od 1 września do 10 września 2021. Szczegóły na stronie: https://bohateron.pl/edukacja/seminarium-dla-nauczycieli/

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o akcji za pomocą Państwa kanałów komunikacyjnych lub/i na stronie internetowej  i zachęcenie odbiorców do zgłoszeń, które przyjmujemy do 2 października 2021 r.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:
a. w szkołach ponadpodstawowych:
„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”
b. w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
„Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
c. w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
„Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;
d. w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:
„Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;
e. w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:
„Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;
f. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
„Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;
g. w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:
„Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.
Przemysław Czarnek
Minister
/ – podpisany cyfrowo/

zapis

Zachęcamy nauczycieli do bezpłatnego zapisu do Biblioteki Pedagogicznej w Pile Filii w Chodzieży i do korzystania z książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych. Można zapisać się poprzez stronę internetową wchodząc w  katalog online >> konto lub na miejscu w bibliotece.  Akcja trwa do końca września br.

Serdecznie zapraszamy!

images[4]

 

Od 2 lipca do 31 sierpnia biblioteka   będzie  czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.  W okresie od 3 – 13 sierpnia oraz w soboty  biblioteka będzie nieczynna. Zapraszamy po książkę na wakacje.

 

marszalDepartament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

 

Regulamin konkursu WSR
Formularz zgłoszeniowy WSR
Regulamin konkursu WNR
Formularz zgłoszeniowy WNR

Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki. Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki. Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 15 września 2021 r.

Zajrzyjcie, bo warto…
Bieżący numer (2/2021) świetnie wpisuje się w dzisiejszy czas rzeczywistości szkolnej.
Znajdziecie Państwo cenne wskazówki na temat awansu zawodowego oraz szereg interesujących rozwiązań metodycznych do wykorzystania w edukacji szkolnej.