Działalność

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Chodzieży jest biblioteką specjalną o profilu naukowym, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych i oświatowych, a także wszystkich osób zajmujących się edukacją. Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną niezbędną w procesie kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych, umożliwia prowadzenie prac naukowo-badawczych, stwarza warunki dla rozwoju umysłowego i kulturalnego nauczycieli.

Do zadań realizowanych przez Bibliotekę należy głównie:

  •  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  • udzielanie pomocy metodycznej bibliotekom szkolnym,
  • wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych,
  • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
  • realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • edukacja regionalna,
  • obsługa Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,